info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE PERS ONDERSCHRIJFT DE ANALYSE VAN DE B.U.B. – LA PRESSE SOUSCRIT A L’ANALYSE DU B.U.B.

Naar aanleiding van de barbaarse aanslagen van 22 maart 2016 in Brabant kwamen het taalfederalisme in het algemeen en de versnippering van bevoegdheden in het bijzonder zowel in de internationale als in de Belgische pers zwaar onder vuur te liggen. Hieronder vindt u de links naar de meest relevante artikels terzake.

Suite aux attentats barbares du 22 mars 2016 dans le Brabant le fédéralisme linguistique en général et l’éparpillement des compétences en particulier ont fait l’objet de vives critiques tant dans la presse belge que dans la presse internationale. Ci-dessous vous trouverez les liens vers les articles les plus pertinents à ce sujet.

JONGLEREN MET CONFEDERALISME – LA “CONFEDERATION BELGE” DE LA N-VA, UNE “FLANDRE” INDEPENDANTE QUI N’OSE PAS DIRE SON NOM –

Een interessant en degelijk opiniestuk van Dave Sinardet, politicoloog en professor aan de VUB en aan de universiteit Saint-Louis in Brussel (waar hij een cursus in het Nederlands doceert). Hij is gespecialiseerd in federalisme en in staatshervormingen.

Une opinion intéressante et bien étayée de Dave Sinardet, politologue et professeur à la VUB ainsi qu’à l’Université Saint-Louis de Bruxelles (où il enseigne un cours en néerlandais). Il est spécialisé dans le fédéralisme et les réformes de l’Etat.

CONFEDERALISME IN 15 VRAGEN EN ANTWOORDEN – LE CONFEDERALISME EN 15 QUESTIONS ET REPONSES

De evolutie naar een “confederaal België”, wat houdt dat eigenlijk in? Worden we daar met zijn allen beter van? Gaat het om een loutere aanpassing – of vervolmaking – van het systeem dat we vandaag kennen of is er meer aan de hand? Is het nu separatisme of net het tegendeel ervan, een tussen- of een eindstation of nog iets anders? Vijftien vragen voor reflectie aangeboden.

L’évolution vers une «Belgique confédérale», qu’est-ce que cela signifie vraiment? Nous en trouverons-nous tous mieux ? S’agit-il d’une simple adaptation – ou d’un achèvement – du système que nous connaissons aujourd’hui ou est-ce plus que cela? Est-ce du séparatisme ou tout le contraire, un stade intermédiaire ou final, ou encore autre chose? Voici quinze questions qui invitent à la réflexion.

UMAN: BIENVENUE EN BELGIQUE – WELKOM IN BELGIE – WILKOMMEN IN BELGIEN !

La Belgique est un beau pays riche, mais qui est extrêmement mal géré par une particratie tenace qui se finance grassement et qui contrôle les médias.

België is een zeer mooi en rijk land, maar wordt uiterst slecht bestuurd door een taaie en incompetente particratie, die zichzelf rijkelijk financiert en ook de media controleert.

Belgien ist ein schönes und reiches Land, aber wird von einer hardnäckigen und inkompetenten Parteiendemokratie sehr schlecht verwaltet. Diese Parteien bereichern sich fürstlich und kontrolieren auch die Medien.