Le président du B.U.B. est le 3ième candidat sur la liste citoyenne Uccle en Avant à Uccle - De voorzitter van de B.U.B. is de derde kandidaat op de burgerlijst Ukkel Vooruit in Ukkel; foto-photo: B.U.B.

Le B.U.B. a participé avec succès aux élections provinciales et communales du 14 octobre 2018.

De B.U.B. nam met succes deel aan de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source:https://www.wibw.com - CBS

De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm. In juli en augustus kende België zelfs hittegolven waarbij de temperatuur van 35° C overschreden werd. Er waren meer zomerdagen dan tijdens de mythische zomer van 1976. Het was ook zo droog dat sommige overheden maatregelen moesten nemen om het gebruik van water in te perken. Nochtans merkte de B.U.B. vooral de kakofonie op in de politieke maatregelen, als die al genomen werden.

Il a fait très chaud cet été 2018. En juillet et août, la Belgique a même connu des vagues de chaleur dépassant les 35° C. Il y avait plus de jours estivaux que lors de l’été mythique de 1976. Il a fait aussi très sec de sorte que certaines autorités ont dû prendre des mesures de restriction de l’usage de l’eau. Toutefois, le B.U.B. a surtout remarqué la cacophonie dans les actions politiques, si actions il y avait. Lire la suite – Lees Meer →

Schilderij van Gustaaf Wappers over de Belgische Revolutie - Peinture de Gustave Wappers sur la Révolution belge (1835); Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique; Bron: Wikipedia

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Daardoor werd ons land opnieuw onafhankelijk.

Le 4 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique. Ainsi, notre pays est redevenu indépendant. Lire la suite – Lees Meer →

Marie-Luce Lovinfosse, lijsttrekker B.U.B. in “Vlaams”-Brabant (westelijk district). Marie-Luce Lovinfosse, tête de liste en Brabant “flamand” (partie occidentale); Photo – foto B.U.B.

Op 14 oktober 2018 kan u op verschillende plaatsen in België voor de B.U.B. stemmen. Indien u in Brabant woont, kan u voor de provincieraadsverkiezingen op onze partij stemmen in het district Halle-Vilvoorde en voor de gemeenteraadsverkiezingen op de derde en de negentiende kandidaat van de lijst Ukkel Vooruit-Uccle en Avant. De derde kandidaat is onze voorzitter Hans Van de Cauter. De negentiende is onze secretaris Jeremy Longheval. U kan ook op beide kandidaten stemmen.

Le 14 octobre 2018, vous pouvez voter pour le B.U.B. à différents endroits en Belgique. Si vous habitez dans le Brabant, vous pourrez voter pour notre parti lors des élections provinciales dans le district de Hal-Vilvorde. Quant aux élections communales, vous pourrez voter pour le troisième et dix-neuvième candidat de la liste d’Ukkel Vooruit-En Avant Uccle. Le troisième candidat est notre président Hans Van de Cauter. Le dix-neuvième est notre secrétaire Jeremy Longheval.  Lire la suite – Lees Meer →

Voor de B.U.B. zijn de stroomtekorten onaanvaardbaar in het België van de 21ste eeuw. Dit is de schuld van de particratie en haar veel te duur en inefficiënt taalfederalisme.

Pour le B.U.B., les pénuries de courant sont inacceptables dans la Belgique du 21ième siècle. C’est la faute à la particratie et à son fédéralisme linguistique beaucoup trop coûteux et inefficace.

Für die B.U.B. ist der Strommangel im Belgien des 21. Jahrhundert inakzeptabel. Das ist die Schuld der Partikratie et ihres viel zu teueren und unwirksamen Föderalismus. Lire la suite – Lees Meer →