• A L’INSTAR DES SEPARATISTES DE LA N-VA ET DU VB, LE MR ET LES ENGAGES VEULENT DEMANTELER LES PROVINCES – DE MR EN LES ENGAGES WILLEN, IN NAVOLGING VAN DE SEPARATISTEN VAN DE N-VA EN HET VB, DE PROVINCIES ONTMANTELEN – DIE MR UND LES ENGAGES WOLLEN NACH DEM BEISPIEL DER SEPARATISTEN DER N-VA UND DER VB DIE PROVINZEN AUFLÖSEN
  Pour le B.U.B., les intentions irrationnelles et anticonstitutionnelles de la région anticonstitutionnelle “wallonne” ne sont qu’une vulgaire tentative d’étendre le pouvoir d’un organe “wallon” au détriment des Provinces, des structures et de personnes dont aucun Belge n’a jamais eu à se plaindre. Une fois de plus, il apparaît clairement que le fédéralisme linguistique conduit à la destruction progressive de tout ce qui était autrefois un pilier de l’Etat belge – Voor de B.U.B. zijn de irrationele en ongrondwettelijke voornemens van het ongrondwettelijke “Waals” gewest alleszins gewoonweg een ordinaire poging tot machtsuitbreiding van een wallingantisch orgaan ten koste van de provincies, structuren en mensen waarover geen Belg ooit te klagen had. Eens te meer wordt duidelijk dat het taalfederalisme leidt tot een graduele vernietiging van alles wat ooit een pijler was van de Belgische staat – Für die B.U.B. sind die irrationalen und verfassungswidrigen Absichten der verfassungswidrigen “wallonischen” Region nichts anderes als ein vulgärer Versuch, die Macht eines wallonischen Organs auf Kosten von die Provinzen, Strukturen, und Personen auszuweiten, über die sich kein Belgier jemals beschweren musste. Einmal mehr wird deutlich, dass der Sprachföderalismus zur schrittweisen Zerstörung all dessen führt, was einst ein Pfeiler des belgischen Staates war –
 • DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN DE B.U.B. GEANALYSEERD – L’ANALYSE DES RESULTATS DES ELECTIONS DU B.U.B. – ANALYSE DES WAHLERGEBNISSES DER B.U.B.
  In dit tweede deel van onze analyse van de verkiezingsuitslagen bespreken we het resultaat van onze partij en beweging – Dans cette deuxième partie de notre analyse des résultats des élections, nous discutons des résultats de notre parti et mouvement – In diesem zweiten Teil unserer Analyse der Wahlergebnisse gehen wir auf das Ergebnis unserer Partei und Bewegung ein
 • LE VRAI RESULTAT DES ELECTIONS – DE ECHTE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN – DAS TATSÄCHLICHE ERGEBNIS DER WAHLEN
  De N-VA heeft deze verkiezingen verloren. Het “Vlaams” Belang dat vóór de verkiezingen op 30% van de kiezers en veel méér dan 1 miljoen kiezers op het zogenaamde “Vlaams” niveau mikte en door de media al tot grote winnaar uitgeroepen werd, behaalde slechts slechts 11,4% op nationaal niveau. Het gegeven dat die partij in de laatste rechte lijn de opsplitsing van België verdedigd heeft, zorgde voor een pro-Belgische reflex bij een groot deel van haar electoraat. 20% van de Belgen is niet komen stemmen, heeft blanco of ongeldig gestemd of heeft op partijen gestemd die niet in de Kamer van Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigd zijn – La N-VA a perdu les élections. Le “Vlaams” Belang, qui, avant les élections, visait 30% des électeurs et bien plus d’un million d’électeurs au niveau dit “flamand” et qui était déjà proclamé grand vainqueur par les médias, n’a obtenu que 11,4% des voix au niveau national. 20% des Belges n’est pas allé voter, ont voté blanc ou nul ou a voté pour des partis qui ne sont pas représentés à la Chambre des Représentants – Die N-VA hat diese Wahlen verloren. Der “Vlaams” Belang, der vor den Wahlen 30 % der Wähler und weit über 1 Million Wähler auf der so genannten “flämischen” Ebene anstrebte und von den Medien bereits zum großen Gewinner erklärt wurde, erhielt auf nur 11,4 % auf nationaler Ebene. Damit blieb die Partei weit hinter den Erwartungen zurück. Die Tatsache, dass diese Partei auf der Zielgeraden die Abspaltung Belgiens verteidigt hat, hat bei einem großen Teil ihrer Wählerschaft einen pro-belgischen Reflex ausgelöst. Diese Gruppe von Belgiern fand eine solche Rede zu extrem und wählte eine andere Partei. 20% der Belgier ist nicht zur Wahl gegangen, hast leer oder ungültig gewählt oder hast für Parteien gestimmt, die nicht in der Abgeordnetenkammer vertreten sind.
 • BEDANKT! – MERCI! – DANKE!
  Wij zullen het vertrouwen van onze kiezers niet beschamen en zetten onverminderd onze strijd voor een unitair België met een enkele regering en een enkel parlement voor héél België voort – Nous ne trahirons pas la confiance de nos 16 000 électeurs et nous continuerons à nous battre pour une Belgique unitaire avec un seul gouvernement et un seul parlement pour l’ensemble du pays – Wir werden das Vertrauen unserer 16.000 Wähler nicht enttäuschen und weiterhin für ein unitarischen Belgien mit einer einzigen Regierung und einem einzigen Parlament für das ganze Land kämpfen
 • LE B.U.B. A LA BRF – DE B.U.B. OP DE BRF – DIE B.U.B. AUF DER BRF
  Un gouvernement national fort doit prendre les mêmes décisions pour tous les Belges dans tous les domaines. – Een sterke, nationale regering moet voor alle Belgen op alle gebieden dezelfde beslissingen nemen- Eine starke, nationale Regierung soll in allen Bereichen für alle Belgier gleich entscheiden
 • DE B.U.B. IN BRABANT (DRIE INTERVIEWS) – LE B.U.B. AU BRABANT (TROIS ENTRETIENS) – DIE B.U.B. IN BRABANT (DREI INTERVIEWS)
  Drie televisie-interviews in Brabant met kandidaten van de B.U.B. – Trois entretiens télévisées dans le Brabant avec des candidats du B.U.B. – Drei Fernsehinterviews in Brabant mit Kandidaten der B.U.B.
 • WIE DOM OF ONWETEND IS, STEMT OP DE N-VA OF HET VB – CELUI QUI EST STUPIDE OU IGNORANT VOTE POUR LA N-VA OU LE VB – DUMME UND IGNORANTE STIMMEN FÜR DIE N-VA ODER VB
  Indien België een bedrijf was met aandeelhouders, dan was de incompetente en machtswellustige directie al lang collectief ontslagen. Gelukkig kan u op 9 juni 2024 bijna overal in ons mooie België op de unitaristische B.U.B. stemmen.- Si la Belgique était une entreprise avec des actionnaires, les dirigeants incompétents et avides de pouvoir auraient été collectivement licenciés depuis longtemps. Heureusement, vous pouvez voter pour le B.U.B. unitaire presque partout dans notre belle Belgique le 9 juin 2024 – Wäre Belgien ein Unternehmen mit Aktionären, wären die inkompetenten und machtgierigen Führungskräfte längst kollektiv entlassen worden. Glücklicherweise können Sie am 9. Juni 2024 fast überall in unserem schönen Belgien für die unitaristische B.U.B. stimmen.
 • DIE B.U.B. UND DAS DEUTSCHSPRACHIGE BELGIEN – LE B.U.B. ET LA BELGIQUE GERMANOPHONE – DE B.U.B. EN DUITSTALIG BELGIË
  Wie sieht die B.U.B. die Zukunft der heutigen deutschsprachigen Gemeinschaft („Ostbelgien“) und wie sieht unsere Partei und Bewegung die Rechte der deutschsprachigen Belgier in unserem Land? – Comment le B.U.B. voit-il l’avenir de ce qui est aujourd’hui la communauté germanophone (« Ostbelgien ») et comment notre parti et mouvement voit-il les droits des Belges germanophones au sein de notre pays? – Hoe ziet de B.U.B. de toekomst van wat vandaag de Duitstalige gemeenschap (“Ostbelgien”) is en hoe kijkt onze partij en beweging naar de rechten van de Duitstalige Belgen binnen ons land?
 • PRESENTATION DU B.U.B. A LA RTBF: LES VIDEOS – VOORSTELLING VAN DE B.U.B. OP DE RTBF: DE VIDEO’S – PRÄSENTATION DER B.U.B. AUF DER RTBF: DIE VIDEOS
  Photo – Foto – Foto: Notre président, Hans Van de Cauter, pendant le débat de la RTBF dans l’émission “Déclic” sur la justice (8 mai 2024) – Onze voorzitter, Hans Van de Cauter, tijdens het RTBF-debat “Déclic” over justitie (8 mei 2024); Unser Präsident, Hans Van de Cauter, während der RTBF-Debatte “Déclic” über die Justiz (8. Mai 2024)
 • LE B.U.B. SUR RTC LIEGE – DE B.U.B. OP RTC LUIK – DIE B.U.B. AUF RTC LÜTTICH
  Le 27 mai 2024, la chaîne de télévision liégeoise RTC a accordé un interview au B.U.B. à Waremme en province de Liège – Op 27 mei 2024, heeft de Luikse televisiezender een interview met de B.U.B. afgenomen in Borgworm in de provincie Luik – Am 27. Mai 2024 führte der Fernsehsender RTC aus Lüttich ein Interview mit der B.U.B. in Borgworm in der Provinz Lüttich
 • PARTICRATIE IS GEEN DEMOCRATIE ! – PARTICRATIE N’EGALE PAS DEMOCRATIE ! – DIE PARTIKRATIE IST KEINE DEMOKRATIE!
  Op 9 juni 2024 wordt de Belgische kiezer geacht met kennis van zaken zijn stem uit te brengen voor drie beleidsniveaus. Maar is dat geen utopie wanneer de audiovisuele media partijen eenvoudigweg niet aan het woord laten? – Le 9 juin 2024, les électeurs belges sont appelés à voter en connaissance de cause pour trois niveaux de politique. Mais n’est-ce pas une utopie quand les médias audiovisuels ne laissent tout simplement pas la parole aux partis? – Am 9. Juni 2024 sind die belgischen Wähler aufgerufen, in Kenntnis der Sachlage ihre Stimme für drei politische Ebenen abzugeben. Aber ist das nicht eine Utopie, wenn die audiovisuellen Medien die Parteien einfach nicht zu Wort kommen lassen?
 • LES BELGES VEULENT UN ETAT UNITAIRE – DE BELGEN WILLEN EEN UNITAIRE STAAT – DIE BELGIER WOLLEN EINEN UNITARISCHEN STAAT
  Le B.U.B. souhaite commenter quelques sondages récents qui confirment notre thèse selon laquelle l’unitarisme est le courant politique le plus fort en Belgique – De B.U.B. gaat graag even in op een aantal recente peilingen die onze these bevestigen dat het unitarisme de sterkste politieke stroming is in België – Die B.U.B. möchte sich zu einigen aktuellen Umfragen äußern, die unsere These bestätigen, dass der Unitarismus die stärkste politische Strömung in Belgien ist

Qui sommes-nous ? Wie zijn we ?

L’Union belge (Belgische Unie – B.U.B.) est un parti centriste, créé en 2002, qui propose une nouvelle Belgique unitaire et forte sur base des neuf provinces historiques ainsi qu’une politique active de bilinguisme.

De Belgische Unie (Union Belge-B.U.B.) is een centrumpartij, die in 2002 werd opgericht en die streeft naar een nieuw, unitair en sterk België op basis van de negen historische provincies en een actieve politiek van tweetaligheid.


Programme en 10 points – Programma in 10 punten

Résumé succinct – Korte samenvatting

1. BELGIQUE UNITAIRE – UNITAIR BELGIË

Un seul gouvernement et un seul parlement sans communautés ni régions où règne le principe qu’un citoyen vaut un vote.

Eén regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.

3. UNE BELGIQUE LIBRE ET DEMOCRATIQUE  –  EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIË

Ceci veut dire une Belgique où on lutte contre la particratie qui sclérose la politique belge et qui cause une gestion déficiente, des abus de pouvoir, voire de la corruption.

Dit betekent een België dat strijdt tegen de particratie die de Belgische politiek verarmt en die wanbestuur, machtsmisbruik en zelfs corruptie veroorzaakt.

5. UNE BELGIQUE ECONOMIQUEMENT FORTE ET FINANCIEREMENT STABLE  –  EEN ECONOMISCH STERK EN FINANCIEEL STABIEL BELGIË

La Belgique a besoin d’une nouvelle gestion efficace, peu coûteuse et de nouvelles sources de revenus. 

België behoefte heeft aan een nieuw en efficiënt bestuur dat weinig kost en nieuwe inkomstenbronnen genereert.

7. UNE BELGIQUE DURABLE  –  EEN DUURZAAM BELGIË

Tant l’aménagement du territoire que l’environnement en Belgique doivent être gérés de façon efficace et atteindre un haut niveau de qualité. La simplification et l’harmonisation des réglementations, par la centralisation au niveau national, améliorera la gestion de l’environnement.

Zowel de ruimtelijke ordening als het leefmilieu in België moeten op efficiënte wijze beheerd worden en een hoog kwaliteitsniveau bereiken. De vereenvoudiging en de harmonisatie van de regelgeving door centralisatie op nationaal niveau zal het beheer van het milieu verbeteren.

9. UNE BELGIQUE A LA POINTE DU PROGRES ET DE L’ENSEIGNEMENT  –  EEN TOEKOMSTGERICHT BELGIE MET DEGELIJK ONDERWIJS

L’instruction joue un rôle crucial dans notre société. Les écoles et les universités méritent notre attention particulière. Les moyens alloués aux formations doivent être renforcés et suivre les évolutions technologiques afin de délivrer un enseignement de haute qualité à tous les élèves et étudiants dans tous les domaines (tant dans le fondamental, le secondaire, le supérieur que les formations continues pour adultes).

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de maatschappij. Scholen en universiteiten verdienen onze bijzondere aandacht. De middelen voor opleiding moeten worden versterkt en alle technologische ontwikkelingen volgen teneinde aan alle leerlingen en studenten in alle domeinen een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen (zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs als in het voortgezet onderwijs voor volwassenen).

2. UNE BELGIQUE TOLERANTE, PLURALISTE ET MULTILINGUE  –  EEN TOLERANT, PLURALISTISCH EN MEERTALIG BELGIË

Tous les citoyens vivant en Belgique sont égaux devant la loi, nonobstant leur diversité et quels que soient leur langue, origine, classe sociale, âge, sexe ou religion conformément à l’article 10 de la Constitution belge et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Alle burgers die in België wonen gelijk zijn voor de wet, met respect voor hun diversiteit en ongeacht hun taal, afkomst, sociale klasse, leeftijd, geslacht of religieuze overtuiging, overeenkomstig artikel 10 van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

4. UNE BELGIQUE EUROPEENNE  –  EEN EUROPEES BELGIË

La Belgique doit remplir son rôle historique de moteur de l’intégration européenne.

België dient zijn historische rol als de motor van de Europese integratie te vervullen.

6. UNE BELGIQUE SOLIDAIRE  –  EEN SOLIDAIR BELGIË

L’Etat belge doit protéger les nécessiteux de la société et les soutenir dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. 

De Belgische staat moet de kansarmen beschermen en hen steunen bij hun streven naar betere levensomstandigheden.

8. UNE BELGIQUE SURE ET JUSTE  –  EEN VEILIG EN RECHTVAARDIG BELGIE

Chaque parti se dit en faveur de “plus de sécurité”, mais n’est pas en mesure de la réaliser. La raison en est simple: l’autorité fédérale manque de moyens, ce qui explique notamment le fonctionnement déficient de notre appareil judiciaire. C’est dès lors uniquement dans le cadre d’un refinancement et d’un renforcement de l’Etat belge, souhaités par le B.U.B., qu’une vraie politique de sécurité pourra être menée. 

Elke politieke partij is voorstander van “meer veiligheid”, maar geen enkele is in staat om dit te bereiken. De reden is simpel: de federale regering heeft te weinig middelen, wat ondermeer de gebrekkige werking van ons rechtssysteem verklaart. Het is dan ook slechts door herfinanciering en een versterking van de Belgische staat, zoals de B.U.B. die voorstaat, dat een echt “veiligheidsbeleid” kan worden gevoerd.

10. UNE BELGIQUE MOBILE  –  EEN MOBIEL BELGIE

La Belgique, centre géopolitique de l’Union Européenne, se doit de présenter une infrastructure de transports digne de son statut. Ceci permettra également d’assurer une meilleure mobilité pour tous et attirera les investissements étrangers.

Als geopolitiek centrum in de Europese Unie is een optimale verkeersinfrastructuur broodnodig in België. Dit zal toelaten voor iedereen een betere mobiliteit te verzekeren en zal buitenlandse investeringen aantrekken.


Mailing list

  Inscription - Inschrijving :

  captcha


  WORD SYMPATHISANT – DEVENEZ SYMPATHISANT

   In tegenstelling tot de traditionele politieke partijen ontvangt de B.U.B. geen enkele toelage van de staat.
   Contrairement aux partis politiques traditionnels, le B.U.B. ne reçoit aucun subside de l'Etat.

   STEUN ONS/SOUTENEZ-NOUS:
   068-2417677-76
   (IBAN : BE91 068-2417677-76 BIC : GKCCBEBB)

   Type*

   Vernieuwing/Renouvellement

   Voornaam / Prénom*

   Naam / Nom*

   Geboortedatum / Date de naissance*

   Email*

   Straat / Rue*

   Postcode / Code Postal*

   Stad / Ville*

   Provincie / Province

   Tél

   GSM

   Opmerkingen / Remarques

   captcha


   Notre équipe – Onze ploeg

   Hans Van De Cauter

   Président – Voorzitter

   Avocat et conseiller communal à Uccle

   Advocaat en gemeenteraadslid in Ukkel

   Benedict Verbiest

   Vice-président – Ondervoorzitter

   Coordinateur pour la Flandre Occidentale

   Coördinator voor West-Vlaanderen.

   Jérémy Charlier

   Vice-président – Ondervoorzitter

   Reponsable pour Bruxelles

   Verantwoordelijk voor Brussel

   Giuseppe Baudewyns

   Secretaris – Secrétaire 

   Ressources Humaines – Human Resources

   Réseaux Sociaux – Sociale media

   Penningmeester – Trésorier

   Nicolas Barrault

   Coordinateur technique

   Technische coördinator

   François Breyssem

   Coordinateur matériel

   Coördinator materieel

   Cathy Allaert

   Coordinatrice pour Bruxelles

   Coördinatrice voor Brussel

   Rachida Rabbani

   Coordinatrice pour le Hainaut

   Coördinatrice voor Henegouwen